Radiere in cazul furtului:

  • Cererea solicitantului; Cerere radiere
  • Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;
  • Certificatul de înmatriculare;
  • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
  • Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.);
  • Certificatul de radiere – 3 exemplare;
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul