Radiere in cazul scoaterii din circulatie:

  • Cererea solicitantului; Cerere radiere
  • Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
  • Certificatul de înmatriculare;
  • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
  • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
  • Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
  • Certificatul de radiere – 3 exemplare;
  • Declaraţie pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moştenitorilor legali ai acestuia, din care să reiasă că vehiculul nu mai circulă pe drumurile publice;
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.