Radiere casare:

  • Cererea solicitantului; Cerere radiere.
  • Certificatul de înmatriculare;
  • Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
  • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
  • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
  • Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
  • Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau  certificatul de atestare fiscală.
  • Certificat de radiere – 3 exemplare;
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.