Radiere in cazul exportului definitiv:

 • Cererea solicitantului; Cerere radiere
 • Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală;
 • Certificatul de înmatriculare;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 • Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
 • Certificat de radiere – 3 exemplare;
 • Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 • Se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare;
 • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.